Samoan Prayer

Please read the prayers below which will provide guidance for Samoan Prayer. May God Bless You!

Samoan Prayer

Lo matou Tamä e,
Oi le lagi, ia paia lou suafa. Ia o’o mai lou malo. Ia faia lou finagalo, i le lalolagi e pei ona faia i le lagi. Ia e foa’i mai ia te’i matou i le aso nei a matou mea’ai e tatau ma le aso. Ia e fa’amagalo ia te’i matou ia matou agasala, e pei ona matou fo’i ona matou fa’amagaloina atu i e ua agaleaga mai ia te’i matou. Aua fo’i e te ta’ita’iina i matou i le fa’aosoosoga, a ia e lavea’i ia i matou ai le leaga. Auä e ou le malo, ma le mana, atoa ma le viiga, e faavavau lava.
Amen.

Add Comment

Click here to post a comment