Tagalog Prayer

Tagalog prayer

Tagalog prayer refers to a form of prayer in the Tagalog language, which is primarily spoken in the Philippines. The Tagalog language has been greatly influenced by Christianity, as a result, many prayers in Tagalog are Christian in nature. These prayers may be recited during religious ceremonies, or as personal devotions, and are often accompanied by traditional practices such as lighting candles, offering flowers, or burning incense. The use of Tagalog prayers is an essential part of Filipino culture and spirituality, and they serve as a way to connect with God or the divine. Whether it’s a prayer for strength, guidance, or gratitude, Tagalog prayers provide a means of expressing one’s deepest desires and connecting with the divine.

Please read the prayers below which will provide guidance for Tagalog Prayer . May God Bless You!

Tagalog Prayer

Ama namin,
Sumasalangit Ka Sambahin ang ngalan Mo Mapasaamin ang kaharian Mo Sundin ang loob Mo Dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. At patawarin Mo kami sa aming mga sala, Para nang pagpapatawad namin Sa mga nagkakasala sa amin. At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, At iadya Mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, At ang kadakilaan, magpakailanman.
Amen.

Add Comment

Click here to post a comment