Tagalog Prayer

Please read the prayers below which will provide guidance for Tagalog Prayer . May God Bless You!

Tagalog Prayer

Ama namin,
Sumasalangit Ka Sambahin ang ngalan Mo Mapasaamin ang kaharian Mo Sundin ang loob Mo Dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. At patawarin Mo kami sa aming mga sala, Para nang pagpapatawad namin Sa mga nagkakasala sa amin. At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, At iadya Mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, At ang kadakilaan, magpakailanman.
Amen.

Add Comment

Click here to post a comment